Ученый Совет

Home / Структура / Ученый Совет
СекретарьMembers


Постоянные комитеты

Նախագահ` ՀԱՊՀ Կրթական ծրագրերի և ուսումնամեթոդական աշխատանքերի գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Մարինկա Բաղդասարյան

Նախագահ` ՀԱՊՀ Գիտական և գիտատեխնոլոգիական համագործակցությունների գծով պրոռեկտեր, պրոֆեսոր Արեգ Գրիգորյան

Նախագահ` ՀԱՊՀ Կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վանիկ Զաքարյան

Նախագահ` ՀԱՊՀ Միջազգային համագործակցությունների և կրթական բարեփոխումների գծով պրոռեկտոր, դոցենտ Ռուբեն Աղգաշյան