Մասնագիտություններ

Գլխավոր / Քոլեջ / Մասնագիտություններ

Ավտոմոբիլի և մասնագիտացված շարժակազմի ընդհանուր կառուցվածքը, ավտոմեքենայի անվտանգ վարման հմտությունները, ավտոմոբիլի էլեկտրասարքավորումները,  մեքենաները և մեխանիզմները աշխատանքի նախապատրաստելը, առանձին հանգույցներ և մեքենամասեր կարգաբերելը:

Որակավորումը՝ տեխնիկ ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման, Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի:

Հստակ ներկայացնում է ինֆորմացիոն ցանցը որպես բարդ համակարգ, ուսանում է ցանցի էլեմենտները և նրանց նշանակությունը: Ներկայացնում է ցանցի ֆունկցիոնալ մոդելը, ցանցային ծրագրային ապահովման նշանակությունը, կառուցվածքն ու ֆունկցիոնալ գործողությունները:

Որակավորումը՝ տեխնիկ` կապի ցանցերի և հաղորդակցման համակարգերի շահագործման և տեխնիկական սպասարկման, Ուսման տևողությունը՝ 3 տարի 6 ամիս

Վերանորոգել ռադիոընդունիչներ, հեռուստացույցներ, ձայնագրման, տեսագրման, վերարտադրման և համանման այլ սարքավորումներ, ինչպես նաև ստուգել ցանկացած էլեկտրոնային սարքավորումների աշխատանքը, վնասված դետալները փոխարինել նորով և ամբողջովին վերականգնել սարքի աշխատանքը: Ինչպես նաև ուսուցանվում է բոլոր կիսահաղորդիչների դերն ու նշանակությունը, աշխատանքի կատարման կանոնները աշխատանքի կատարման ժամանակ:

Որակավորումը՝ Տեխնիկ`ռադիոէլեկտրոնային սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման , Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովման կատարելագործում, ինչպես նաև հարակից աշխատանքներ, համակարգիչները և դրանց համակարգերը կիրառելիս հաշվողական միջոցների աշխատանքը վերահսկող և տեխնիկական ու ծրագրային ապահովման փոխադարձ կապը պահպանող ծրագրերի տվյալների մշակում, գրառում և թարմացում, ավտոմատացված ծրագրավորման մեթոդներ, տիպային և ստանդարտ ծրագրեր, կառավարող, մշակող, սպասարկող ծրագրեր, դրանց օգտագործման հրահանգներ, մուտքային ալգորիթմական լեզուների մշակում։

Որակավորումը՝ Տեխնիկ-ծրագրավորող-Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի:

Բացահայտել և լուծել բժշկական սարքավորումների սպասարկման և աշխատանքի ընթացքում ծագող խնդիրները՝ կիրառելով բժշկական սարքավորումների բնագավառի տեսական և գործնական գիտելիքներ, կատարել բժշկական սարքավորումների կանխարգելիչ ստուգումներ և զննումներ՝ անսարքությունները  ժամանակին հայտնաբերելու և վերացնելու նպատակով, կարգավորել, կարգաբերել և ենթակարգաբերել բժշկական սարքավորումների հանգույցներ կամ առանձին համակարգեր:

Որակավորումը՝ Տեխնիկ` բժշկական սարքավորումների տեղակայման, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման, Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի:

Դիզայն-նախագծային պրոցեսի իրականացում, գունագրաֆիկական տախտակների մշակում, գովազդային պաստառների և գրաֆիկական այլ էլեմենտների նախագծում և տպագրում, համակարգչային կետային և վեկտորային գրաֆիկա, եռաչափ մոդելավորման տեխնոլոգիա, WEB կայքի դիզայնի նախագծում, WEB կայքերի որոնողական համակարգերի առաջխաղացման միջոցների ստեղծում:

Որակավորումը՝ Վեբ-դիզայներ, Ուսման տևողությունը՝ 3

Կատարել բանավոր և գրավոր թարգմանություններ՝ հարազատ մնալով բնագրի ոգու և ոճի հնարավորինս ճշգրիտ փոխանցման համար: Փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության գործընթացների կազմակերպում, գործերի արխիվային պահպանում:

Որակավորումը՝ Գործավար Ուսման տևողությունը՝ 3 տարի

 

Որակավորումը՝ տեխնիկ՝ օպտիմանրաթելային կապի համակարգերի -Ուսման տևողությունը՝ 3 տարի 5 ամիս:  Ուսանողները ուսումնառության ընթացքում սովորելու են կատարել բազմուղի հեռահաղորդակցման համակարգերի կառուցման, կարգաբերման, շահագործման, փորձարկման, ծրագրային և տեխնիկական անսարքությունների ախտորոշման և վերացման աշխատանքներ:

Որակավորումը՝  Տեխնիկ՝ անօդաչու թռչող ապարատների տեխնիկական շահագործման և սպասարկման- Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի:

Ուսանողները ուսումնառության ընթացքում ուսումնասիրելու են անօդաչու թռչող ապարատների կառավարում, օգտակար բեռնվածքի ֆունկցիոնալ սարքավորման, բորտ համակարգերի, տեղեկատվության փոխանցման և մշակման համակարգերի տեխնիկական շահագործում և սպասարկում:

 

Որակավորումը՝ Մասնագետ՝ փոստային կապի, Ուսման տևողությունը՝ 3 տարի:

Ուսանողը ուսումնասիրում և իրականացնում է ՀՀ փոստային կապի օբյեկտներում փոստային առաքանու ընդունում, մշակում, փոխադրում և հանձնում, արագընթաց փոստ ծառայության և սուրհանդակային ծառայությունների մատուցում, ներհանրապետական և միջազգային փոստային հենքային և այլընտրանքային, ինչպես նաև կորպորատիվ և ֆինանսական ծառայությունների մատուցում, մաքսային հսկողության աջակցում, հաճախորդի ֆինանսական պարտավորությունների ստուգում և միասնական մաքսային վճարների ընդունում և ձևակերպում:

Որակավորումը՝ Տեխնիկ-մեխատրոնիկ, Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի: Ուսանողը ուսումնասիրում և իրականացնում է ավտոմատ կառավարման սարքերի, ռոբոտատեխնիկայի նախագծում, տեղակայում, շահագործում և վերանորոգում, վերահսկում, կարգավորում, փորձարկում, մեխատրոնային համակարգերի էլեկտրամեխանիկակական, էլեկտրոնային կառավարման հանգույցների սխալների հայտնաբերում և վերացում, ինչպես նաև զբաղվում է այդ աշխատանքներին առընչվող տեխնիկական խնդիրներով և իրականացնում է անվտանգության տեխնիկայի հետ առընչվող աշխատանքներ:

Որակավորումը՝ Տեխնիկ` քիմիական միացությունների որակի անալիտիկ հսկման, Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի: Ուսանողը ուսումնասիրում և իրականացնում է քիմիական միացությունների նմուշառում, նմուշների որակական և քանակական անալիզ, տիտրաչափական՝ չեզոքացման, նստվածքագոյացման, կոմպլեքսաչափության, օքսիդացման-վերականգնման ռեակցիաների ու ֆիզիկաքիմիական հատկությունների՝ եռման ու հալման ջերմաստիճանների որոշման, գազային ու հեղուկ քրոմատագրաֆման, ինֆրակարմիր ու գերմանիշակագույն սպեկտրաչափական, միջուկամագնիսական ռեզոնանսի ու մասսպեկրտրասկոպման մեթոդների կիրառում: Իրականացնում է քիմիական (դեղանյութերի, գյուղատնտեսական օժանդակ միացությունների), քիմիատեխնոլոգիական գործընթացներում տարածված սարքերի, ապարատների ընտրություն և հաշվարկ, համապատասխան ապրանքների փորձաքննություն։

Որակավորումը՝ Տեխնիկ` արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սարքավորումների տեղակայում և կարգավորում, Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի: Ուսանողն ուսումնասիրում և իրականացնում է արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրասարքավորումների տեղակայման, շահագործման ու նորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն, հետազոտման, կատարելագործման և փորձնական նմուշների փորձարկման հարցերում տեխնիկական օգնության իրականացում, էլեկտրասարքավորումների անսարքությունների բացահայտում և վերացման աշխատանքներ, արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի ներքին էլեկտրական ցանցի տեղակայման ու շահագործման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն, անսարքությունների բացահայտման և վերացման աշխատանքներ:

Որակավորումը՝ տեխնիկ Էլեկտրամոբիլային տրանսպորտի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման, Ուսման տևողությունը՝ 4 տարի: ուսանողը տիրապետում է տարբեր կազմակերպաիրավական ձև ունեցող հիբրիդային ավտոմոբիլների և էլեկտրամոբիլների շահագործման, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման, գիտահետազոտական, կոնստրուկտորական, տեխնոլոգիական կազմակերպություններում հիբրիդային ավտոմոբիլների և էլեկտրամոբիլների տեխնիկական շահագործմանը, սպասարկմանը և ընթացիկ նորոգմանը:

 

Վայր: Տերյան 105,  հեռ․  010581100, Էլ-փոստ: [email protected]