Գիտական հետազոտությունների և ինովացիոն մշակումների կենտրոն

Գլխավոր / Կենտրոններ / Գիտական հետազոտությունների և ինովացիոն մշակումների կենտրոն
Կենտրոնի տնօրեն
Արմինե Գևորգի Ավետիսյան

Արմինե Գևորգի Ավետիսյան

Գիտական աշխատանքների ծառայությունների և ինովացիոն հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն

Արմինե Գևորգի Ավետիսյանը ծնվել է 1970 թվականի մայիսի 1-ին Երևանում: 1987 թվականին ավարտել է Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 միջնակարգ դպրոցը: 1987 թվականին  ընդունվել է Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ: 1992 թվականին...

 • պետական ֆինանսավորմամբ գիտական նախագծերի աշխատանքների ու նորարարական գործունեության համակարգում, ֆինանսական վիճակի վերլուծություն, ինչպես նաև տնտպայմանագրային ու միջազգային դրամաշնորհներից ֆինանսավորվող գիտական հետազոտությունների համակարգում և սպասարկում,
 • պետական ֆինանսավորմամբ գիտական նախագծերի աշխատանքների կադրային ու ֆինանսավերլուծական  ծառայությունների մատուցում:
 • պետական ֆինանսավորմամբ գիտական նախագծերի հայտերի հավաքագրում,
 • բազային գիտահետազոտական լաբորատորիաների, թեմատիկ (դրամաշնորհային) նախագծերի ընթացիկ և տարեկան հաշվետվությունների հավաքագրում,
 • գիտատեխնիկական խորհրդի աշխատանքի կազմակերպում,
 • ՀԱՊՀ տարեկան գիտաժողովի կազմակերպում,
 • «Պոլիտեխնիկական ընթերցումներ» սեմինարների,ընթացիկ գիտաժողովների, պարբերական գիտական սեմինարների, աշխատանքների կազմակերպում և արդյունքների ամփոփում,
 • գիտական հոդվածների ժողովածուների և հանդեսների (ՀՀ ԳԱԱ և ՀԱՊՀ տեղեկագրի տեխնիկական գիտությունների սերիայի, ՀԱՊՀ «Բանբերի» սերիաների («Մեխանիկա, մեքենաշինություն, մեքենագիտություն», «Էլեկտրատեխնիկա, էներգետիկա», «Մետալուրգիա, նյութագիտություն, ընդերքօգտագործում», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, Էլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա», «Քիմիական և բնապահպանական տեխնոլոգիաներ»),«Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում» միջբուհական գիտական և մեթոդական հոդվածների ժողովածու, ՀԱՊՀ «Լրաբեր» գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու) հրատարակման գործընթացի կազմակերպում,
 • գիտական մրցույթների գործընթացի կազմակերպում  և արդյունքների ամփոփում,
 • գյուտերի արտոնագրմանն առնչվող կազմակերպական աշխատանքների կատարում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • գիտաժողովների, սեմինարների և գիտատեխնոլոգիական տարաբնույթ միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվության ամփոփում, վերլուծություն, համակարգում, տրամադրում և տարածում,
 • այլ կազմակերպությունների հետ համագործակցային կապերի ստեղծում,
 • իրականացվող նախագծերին գիտատեխնիկական լրատվության տրամադրում (գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական պահանջմունքների ուսումնասիրություն, գիտական գրականության համալրում, Հայաստանում և արտասահմանում կազմակերպվող գիտատեխնոլոգիական միջոցառումների վերաբերյալ լրատվության վերլուծություն և տրամադրում),
 • ՀԱՊՀ գիտական ու գիտատեխնիկական գործունեության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի կազմում,
 • ՀԱՊՀ գիտական ու գիտատեխնիկական գործունեության անձնագրի կազմում,
 • Գիտական հետազոտությունների և ինովացիոն մշակումներիկենտրոնի տարեկան հայտերի և հաշվետվությւնների կազմում։
 • ՀԱՊՀ ասպիրանտուրա ընդունելության հայտի ձևավորում, ասպիրանտուրա ընդունելության կազմակերպում,
 • ասպիրանտների, հայցորդների, դոկտորանտների  հրամանագրման, ատենախոսությունների թեմաների, գիտական ղեկավարների, աշխատանքների անհատական պլանների հաստատման գործընթացների կազմակերպում,
 • ասպիրանտների, հայցորդների ուսումնական գործընթացի կազմակերպում կրեդիտային համակարգով,
 • ասպիրանտների և հայցորդների որակավորման քննությունների կազմակերպում և արդյունքների ամփոփում,
 • ատենախոսությունների պաշտպանությունների և մասնագիտական խորհուրդների (031-Մետալուրգիայի և նյութագիտության, 032-Կառավարման և ավտոմատացման, 046-Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի, 034-Մեքենաշինության և մեքենագիտության, 038-Էլեկտրա­տեխնիկայի, 049-Էներգետիկայի, 053-Մաթեմատիկայի, 057-Քիմիական տեխնոլոգիաների) աշխատանքների համակարգում,
 • գիտական կոչումների շնորհման գործընթացի կազմակերպական աշխատանքների իրականացում:

«Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակի» գործունեության կազմակերպում.

 • Պոլիտեխնոպարկի ինովացիոն ու հետազոտական աշխատանքների արդյունքների ապրանքայնացման և ներդրման, տեխնոլոգիաների փոխանցման կազմակերպում և համակարգում,
 • ինովացիոն պորտալի շահագործում,
 • փորձագիտական կենտրոնի շահագործում, այլ կազմակերպություններին պայմանագրային հիմունքներով տեխնոլոգիական ու փորձագիտական ծառայությունների տրամադրում,
 • տեխնոլոգիական ինկուբատորի գործառույթների իրականացում,
 • մարքեթինգային ուսումնասիրությունների կատարում,
 • վերլուծականխորհրդատվական ծառայությունների մատուցում:
 • hամալսարանի «Մտավոր սեփականության վերաբերյալ հայեցակարգի» մշակում և իրականացում,
 • hամալսարանի աշխատակիցների և սովորողների նորարարական և ստեղծագործ մտածելակերպի զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,
 • hամալսարանում «Գաղափարից-Շուկա» գործընթացի կազմակերպմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,
 • գյուտերի արտոնագրմանն առնչվող կազմակերպական աշխատանքների կատարում և խորհրդատվության տրամադրում,
 • hամալսարանի աշխատակիցների/սովորողների գյուտերի արտոնագրերի հայտերի նախնական պատենտային որոնում,
 • hամալսարանի աշխատակիցների/սովորողների գյուտերի և պատենտների շուկայական հեռանկարայնության բացահայտում, շուկայի վերլուծություն,
 • միջազգային պատենտային, նորարարական ու տեխնոլոգիաների փոխանցման կազմակերպությունների հետ կապերի հաստատում և դրանց շարունակական զարգացում,
 • գիտությունձեռնարկատիրություն համագործակցությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում,
 • գիտական արդյունքների տարածման նպատակով գործընկերային կապերի հաստատում,
 • առաջարկված նոր տեխնիկական լուծումների փորձաքննության կազմակերպում,
 • հետազոտական նախագծերի իրականացման համար անհրաժեշտ գիտատեխնիկական լրատվության տրամադրում (գիտական հետազոտությունների տեղեկատվական պահանջմունքների ուսումնասիրություն, Հայաստանում և արտասահմանում կազմակերպվող գիտատեխնոլոգիական միջոցառումների վերաբերյալ լրատվության վերլուծություն և տրամադրում):