Կենսամատենաշար՝ Պոլիտեխնիկի 90-ամյա հոբելյանին ընդառաջ

Կենսամատենաշար՝ Պոլիտեխնիկի 90-ամյա հոբելյանին ընդառաջ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալ­սա­րանում շարու­նա­կ­վում է «Պո­լիտեխ­նիկի անվանի գիտնականները» կենսամատե­նա­շարի հրա­տա­րակումը, որ սկիզբ է առել դեռևս 2012թ.՝ երջան­կահիշատակ ակ­ա­դե­մի­­կ­ո­ս Հարություն Թերզյանի 80-ամյակին նվիրված «Կեն­սամատե­նա­գի­տու­թյա­մբ»։

 

Կենսամատենաշարի 2013 թվականին  հրատարակված 2-րդ պրակը, որը  նվիր­ված  էր Պոլիտեխնիկի 80-ամյակին, ամփոփում է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, հա­յաս­­տան­յան և մի­ջ­ազ­գային գիտակրթական աս­պա­րեզ­ների ա­կ­ա­նա­վոր գիտ­­­նական և կրթա­կան գործի կազ­մակերպիչ, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, համալ­սա­րանի երկարամյա ռեկտոր, ՀԱՊՀ պատվավոր պրոֆեսոր Յուրի Սարգսյանի 50-ամյա գործունեությունը՝ Պոլի­տեխնիկի հետ,  Պոլիտեխնիկի համար։

 

Կյանքի ըն­թաց­քի հետ նոր իրա­դար­ձություններ ու փոփո­խու­թյուն­ներ են տեղի ունե­ցել ինչպես Պոլի­տեխնի­կականի տարե­գրու­թյան, այն­պես էլ Յուրի Սար­գս­յանի կենսա­գրության մեջ. կյան­քի են կոչվել գի­տական-կրթագիտական աս­պա­րե­զ­­­ների նրա նոր գաղափար­ները և´ Պո­լիտեխ­նի­կում, և´ ՀՀ բարձրագույն կրթ­ո­ւ­թյան հա­մա­կարգում։ Գիտնականի և գործչի 80-ամյակի առթիվ նրա գործունեության բովանդա­կա­յին նոր համալրմամբ վերահրա­տարակ­վել է «Յուրի Լևոնի Սարգսյան․ Կենսամատե­նա­գիտու­թյուն» լրա­մշակ­ված տարբերակը։

 

Յուրի Սարգսյանի «Կենսամատենա­գիտու­թյան» սույն վե­րա­հրա­տ­ա­րա­կու­թյունը նա­խորդի ժամանագրական շարունակությունն է։ Ի մի են բեր­վել և լրացվել ակա­դե­միկոս Յու.Լ. Սա­ր­գ­ս­յ­ան­ի գոր­ծունեության հիմնական տա­րե­թվերը, կյանքի, գի­տա­հա­սարակական և գի­տական գոր­ծունեության ակ­նարկը, գիտական աշխատություն­նե­րի մա­տե­նագի­տա­կան ցանկը, գյու­­­տերը, պատենտները և ղեկավարած ատե­նա­խո­սու­թյուն­ները, նրա գոր­­ծո­ւնեու­թյունն արտա­ցոլող գրականու­թյու­նը և հիշարժան ելույթ­ները, նշա­նավոր մարդկանց խոսքը նրա մասին, Յու.Սար­գսյանի կող­մից իր գիտական գոր­ծունեու­թյան արդյունքների ինքնավերլու­ծու­թյունը։

 

Պոլիտեխնիկը՝ որպես հանրապետության եզակի տեխնոլոգիական բարձրագույն հաստա­տություն, իր մնայուն ավանդն ունի մեր երկրում գիտատեխնիկական մտքի,  տեխնիկական կրթու­թյան և արդյունաբերության զարգացման գործում։ Պոլիտեխնիկի 90-ամյա հոբելյանին ընդառաջ՝ շարունակվելու է  «Պո­լիտեխ­նիկի անվանի գիտնա­կան­ները» կենսամատե­նա­շարի հրա­տա­րակումը՝ նվիրված ինչպես տեխնիկական մտքի ու գործունեության ակունքում կանգնած, այնպես էլ այսօր նրանց գործը շա­րունակող անվանի պոլիտեխնիկցիներին։

 

Պոլիտեխնիկցի անվանի գիտ­նականները հան­րապետության ճար­­տա­­­­րա­­գիտա­կան մտքի, գիտա­կր­թա­կան աս­պա­րե­զի նշանավոր գոր­ծիչ­ներ են, Պ­ո­լիտեխնիկականի երախտա­վորներ, ո­րոնց անուն­ները հա­ճախ հա­տել են մեր երկրի սահմաննե­րը։

Կենսամատենաշարի հրա­տարակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական հա­մալ­սա­րանի երախ­տա­գի­տ­ո­ւ­թյան տուրքն է արժա­նա­վոր պոլի­տեխ­նիկ­ցինե­րին։