Ֆիզիկայի ժամանակակից լաբորատորիա՝ ՀԱՊՀ ավագ դպրոցում