Հայտարարություն

Հայտարարություն

2019/2020 ուստարվա ձմեռային քննաշրջանի լուծարքի արդյունքներով ակա­դեմիական պարտքեր ունեցող բակալավրական և մագիստրոսական կրթական աստիճանի առկա համակարգում սովորող ուսանողներին վերապահել մեկ առարկայի հանձնման իրավունք՝  նշանակելով հանձնման միացյալ օր ս.թ. մարտի 12-ին ժ.14.30-ին:

 Ռեկտորատ