Դասախոսների վերապատրաստման մրցույթ

Դասախոսների վերապատրաստման մրցույթ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը մասնակցում է ERASMUS+ PRINTeL «Փո­փոխություն լսարանում. Նորա­րա­րական դասավանդ­ման և ուսումնառության օժան­դակում՝ Արևելյան գործ­ընկե­րության երկրներում ուսա­նողի ուսումնական փորձա­ռության բարելավման նպատակով» նախագծին, որի շրջանակներում 2018թ-ի նոյեմ­բեր-դեկտեմբեր ամիսներին նախատեսվում է իրականացնել ՀԱՊՀ դասախոսների 5-օրյա ինտենսիվ (արագացված) վերապատրաստում նախագծի գործընկեր եվրոպական համալսարաններից մեկում (Լյովենի կաթոլիկ, Բարսելոնայի, Պորտոյի, Լինշոպինգի և Գրացի Կիրառական գիտությունների համալսարաններ)։

Ծրագրի նպատակն է ձևավորել վերապատրաստողների խումբ, որը կտիրապետի դասավանդման և ուսումնառության նորարարական և տեխնոլոգիա­պես հագեցած ժամանակակից մեթոդներին` ձեռք բերած փորձը հետագայում ՀԱՊՀ-ում տարածելու նպատակով։ Նախատեսվում է վերապատրաստել թվով 11 ՀԱՊՀ դասախոս։

Թեկնածուների ընտրությունը կատարվելու է մրցութային հիմունքով` համա­պա­տասխան հանձնաժողովի կողմից։ Վերապատրաստման և գործուղման բոլոր ծախսերը փոխ­հատուցվելու են PRINTeL նախագծի միջոցներից։

Թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները և մրցույթի չափանիշներն են`

  • ՀԱՊՀ հիմնական աշխատող,
  • տարիքը` մինչև 50,
  • անգլերենի լավ իմացություն (առնվազն C1 մակարդակ),
  • տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառման հմտու­թյուն­ներ
  • պարտավորություն` վերապատրաստումից հետո` 3 ամսվա ընթացքում վե­րա­­պատրաստելու առնվազն տասը ՀԱՊՀ գործընկեր դասախոսների, ինչի մասին թեկ­նածուի, ՀԱՊՀ Շարունակական կրթության և դասախոսների վերապատրաստման (ՇԿ և ԴՎ ) կենտրոնի և նախագծի ղեկավարի միջև կնքվելու է համապատասխան համա­ձայնագիր:

Հավասար պայմանների առկայության պարագայում առավելությունը տրվելու է այն թեկնածուներին, ովքեր արդեն դասավանդել կամ դասավանդում են ՀԱՊՀ ՇԿ և ԴՎ կենտրոնի կողմից իրականացվող ծրագրերում և հանձնառու են շարունակելու այդ գոր­ծունեությունը առնվազն 2 (երկու) տարի։

Դիմում-հայտերը պետք է ներկայացնել ՇԿ և ԴՎ կենտրոն և առցանց լրացնել էլեկտրոնային ձևաթերթը հետևյալ հասցեով  https://goo.gl/forms/niCcmbztyUEc60HJ3 մինչև ս.թ. սեպտեմբերի 7-ը ներառյալ։

Մրցույթը կկայանա ս.թ. սեպտեմբերի 10-12-ը, իսկ ար­դյունք­ները կհրապարակվեն սեպտեմբերի 15-ին։

Հարցերի համար դիմել ՀԱՊՀ պրոռեկտոր Ռ․ Աղգաշյանին (ներքին հեռ․ 6-36

 

Erasmus+ «PRINTeL» նախագծի ՀԱՊՀ թիմ