ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

 Ստուգարքներ

3.11.1.13 Հետազոտական աշխատանքների կազմակերպում

icon_word1

 3.06.1.01 Գիտական գրագրություն և աշխատանքների ձևակերպում

icon_word1

  3.06.3.04 Ակադեմիական գրագրություն օտար լեզուներով

icon_word1

   


 

Քննություններ

3.06.1.01 Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն

icon_word1

 3.14.4.05 Նախագծերի մշակում և կառավարում

icon_word1

  


 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

3.08.2.10 Ողորկ բազմաձևություններ

icon_word1

 3.08.2.20 Ընդհանուր տոպոլոգիա

icon_word1

3.10.1.01 Քիմիայի ժամանակակից տեսություն

icon_word1

3.10.3.03 Գենային ճարտրագիտություն

icon_word1

 3.10.3.10 Կենսապոլիմերների սինթեզ

icon_word1

3.15.3.12 Միկրո և նանոկառուցվածքների հատուկ հարցեր

icon_word1

3.15.3.13 Նանոէլեկտրոնիկամի ֆիզիկական և ճարտարագիտական հիմունքներ

icon_word1

3.15.5.03 Մաթեմատիկական մոդելավորում

icon_word1

3.15.5.07 Նախագծային լուծումների վերլուծության մաթեմատիկական ապահովում

icon_word1

3.16.1.02 Ազդանշանների թվային մշակում

icon_word1

3.17.1.03 Օգտակար հանածոների հարստացման տեխնոլոգիաների զարգացման Ժամանակակից միտումներ

icon_word1

3.17.1.11 Կոնդիցիաների պարամետրերի հիմնավորման մեթոդաբանություն

icon_word1

6.17.1.01 Ընդերքի օպտիմալ յուրացման և պահպանման հիմնախնդիրներ

icon_word1

 

3.09.1.04 Մեխանիկական համակարգերի նախագծման արդիական ծրագրային միջոցներ

icon_word1

 

3.09.2.03 Քայքայման մեխանիկայի մեքենագիտական խնդիրներ

icon_word1

3.09.3.02 Մեքենագիտության խնդիրների մաթեմատիկական մոդելավորում

icon_word1

3.09.3.15 Բժշկակենսաբանական հետազոտությունների մեթոդներ

icon_word1

3.11.1.01 Էներգիայի փոխակերպման տեսության հատուկ հարցեր

icon_word1

3.12.1.01 Էներգետիկական օբեկտների մաթեմատիկական մոդելների  կառուցումը և իրացումը

icon_word1

3.12.1.02 Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի աշխատանքի օպտիմալ ռեժիմներ

icon_word1

3.12.3.02 Էներգետիկական մենեջմենթ

icon_word1

3.14.2.01 Քոմփյութերային համակարգերում և ցանցերում մոդելավորման մեթոդների և միջոցների կիրառում

icon_word1

3.14.4.03 Նախագծման ավտոմատացված համակարգեր

icon_word1

3.15.3.10 Կենսաբժշկական միկրոպրոցեսորային հատուկ սարքեր համակարգեր

icon_word1

3.15.3.21 Միկոհամակարգային տեխնիկայի բաղադրիչների տեխնոլոգիա և նախագծում

icon_word1

3.15.3.22 Ռադիացիոն կայուն ինտեգրալ սխեմաների նախագծում

icon_word1

3.15.4.02 Չափումների արդյունքների մշակումը

icon_word1

3.15.4.04 Անալոգաթվանշանային և թվանշանաանալոգային կերպափոխիչներ

icon_word1

3.15.4.13 Չափողական ազդանանների թվանշանային մշակում

icon_word1

3.16.2.01 Գերբարձր հաճախականային ռադիոֆիզիկա

icon_word1

3.16.2.04 Ռադիոդիտակներ և ռադիոինտերֆերոմետրեր

icon_word1

3.17.2.01 Ֆիզիկական մետաղագիտության հիմունքներ

icon_word1

3.17.2.03 Կոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեսական հիմունքներ

icon_word1

3.17.2.14 Ժամանակակից հակաշփական համաձուլվածքներ և ստացման նորագույն տեխնոլոգիաներ

icon_word1

3.18.1.03 Տրանսպորտային միջոցների անսարքությունների որոնման ժամանակակից մեթոդներ և միջոցներ

icon_word1

6.06.5.06 Կառավարման սոցիոլոգիա

icon_word1

6.06.5.15 Արտադրական սոցիալական հոգեբանություն

icon_word1

6.10.3.01 Կենսատեխնոլոգիայի զարգացման ուղիներ և հեռանկարներ

icon_word1

6.12.3.07 Ներդրումային փաթեթի կառավարումը էնրգետիկայում

icon_word1

6.13.3..01 Ձեռնարկությունների կայունության տնտեսական գնահատումը

icon_word1

6.13.3.03 Տնտեսական համակարգերի իմիտացիոն մոդելավորում

icon_word1

6.15.3.09 Նեյրոինֆորմատիկա և նեյրոնային ցանցեր

icon_word1

6.15.3.10 Միկրոպրոցեսորների և միկրոկոնտրոլերների կիրառությունը կենսաբժշկական համակարգերում

icon_word1

6.18.1.15 Ներքին այրման շարժիչների բնապահպանական բնութագրերի լավացման մեթոդներ

icon_word1