PICASA    «Մշակութային և կառուցվածքային վերափոխումների

միջոցով նպաստել Արևելյան գործընկերության երկրների բուհերի միջազգայնացմանը» 

 

PICASA-ն Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող TEMPUS նախագիծ է, որը գործում է Հայաստանում, Վրաստանում, Բելառուսում և Ուկրաինայում: PICASA-ն ստեղծվել է, որպեսզի խթանի Արևմտյան հարևանության երկրների բարձրագույն կրթության համակարգը` բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարման կառուցվածքային և մշակութային տարրերում միջազգայնացման բաղադրիչների զարգացման և ինտեգրման միջոցով: Նախագծի հիմնական նպատակներ են`

 • Միջազգայնացման բաղադրիչի ինտեգրումը համալսարանի ուսանել-ուսուցանելու և հետազոտական գործառույթներում` համապատասխան քաղաքականության և ընթացակարգերի զարգացման և իրականացման միջոցով;
 • Ուսանողների, ֆակուլտետների և անձնակազմի հմտությունների, մոտեցումների և գիտելիքի նույնականացում և զարգացում` միջազգայնացման խթանման նպատակով;
 • Էթիկական նորմերի և մշակույթի զարգացում, որը գնահատում և արժեվորում է միջմշակութային և միջազգային հեռանկարները և վերջիններիս որակի ապահովմանը:

Նախագծի աշխատանքային գրաֆիկը.

 • Համալսարանների միջազգային բաժինների աշխատակիցների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացում,
 • ուսումնամեթոդական նյութերի մշակում` ուղղված համալսարանների միջազգային գործունեությանը,
 • համալսարանների միջազգային գործունեության իրականացումն ապահովող վարչական ծառայությունների դերերի ու գործառույթների վերանայում,
 • համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարությունների ու սկզբունքների մշակում,
 • ուսումնական ծրագրերի համապատասխանեցումը միջազգայնացման սկզբունքներին,
 • տեղեկատվական կամպանիաների ստեղծում, որոնք պետք է ուղղված լինեն նախագծի արդյունքների տարածմանը,
 • նախագծի կայունության ապահովում,
 • նախագծի որակի ու կառավարման ապահովում:

Ակնկալվող արդյունքներ.

 • Արևելյան եվրոպական գործընկերության տարածաշրջանի համալսարանները ունենում են կանոններ ու գործընթացներ, որոնք նպաստում են դասավանդման, ուսման, գիտահետազոտական գործունեության միաջազգայնացմանը,
 • նախագծի անդամ համալսարաններում վերանայվում են ուսումնական ծրագրերը` նպատակ ունենալով միջազգայնացման բաղադրիչների ներդրման և սովորողների ու գիտնականների փոխանակման զարգացմանը,
 • նախագծի անդամ համալսարանների ֆակուլտետների ու միջազգային կապերի բաժինների աշխատակիցները ձեռք են բերում նոր գիտելիքներ,
 • ներդրվում են որակի չափանիշներ` միջազգայնացման գործընթացների արդյունավետ կառավարման համար,
 • նախագծի անդամ համալսարաններում ձևավորվում են հատուկ ավանդույթներ ու մշակույթ` համապատասխան միջազգային ու միջմշակությաին հեռանկարներին ու նախաձեռնություններին:

ՀԱՊՀ-ում իրականացված գործողություններ PICASA նախագծի շրջանակներում.

 

Նախագծի համակարգողը` Ալեքսանդր Մարգարով

Նախագծի ընդհանուր բյուջեն` 1,065,867.68 եվրո

Նախագծի սկիզբը` 2013թ.

Նախագծի ավարտը` 2016թ.

Նախագծի ՀԱՊՀ պատասխանատու` Ռուբեն Աղգաշյան
                                                                   Պրոֆ., պրոռեկտոր
                                                                   Էլ. փոստ` rubag@seua.am