Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ) կողմից իրականացվող «Տեխնոլոգիական ինովացիոն հարթակ» ծրագրի շրջանակներում Ռենտգենյան դիֆրակտոմետրի համար լրացուցիչ համալրող բաղադրիչների ձեռքբերման վերաբերյալ

  • Տողն ըստ գնումների պլանի`         1.2
  • Գնման հանձնաժողովի կազմը` հաստատված  համաձայն ՀԱՊՀ ռեկտորի կողմից 21.06.2017թ տրված հ.01-03/280 հրամանի
  • Գնման մեթոդը` ուղիղ գնում

 Պայմանագրի շնորհում`

 PANalytical B.V., Պայմանագիր N 1/15-CIF –D1, 6,800.55 Եվրո: