«Venge Engineering»  ընկերությանն անհրաժեշտ  է HVAC Engineer:

«Scout7»  ընկերությանն անհրաժեշտ  է Full Stack Developer:

«Rouge Beaute» ընկերությանն անհրաժեշտ է Graphic Designer:

«Lime Tech»  ընկերությանն անհրաժեշտ  է .Net Developer:

«BetConstruct»  ընկերությանն անհրաժեշտ է .NetC# Developer: